חיפוש מהיר באתר

תקנון האתר אינדקס דוכנים וירידים

לפחות את זה תקראו:

רוב המידע באתר מפורסם עצמאית ע"י בעלי הדוכנים ומפיקי הירידים ובאחריותם. אנחנו רק מספקים את הפלטפורמה המחברת בין בעלי דוכנים למפיקי הירידים.

ניתנת לכם האפשרות להוסיף את הדוכן ו/או היריד שלכם לאינדקס ללא תשלום עבור השירות הבסיסי.
בעצם ההוספה אתם מצהירים כי קראתם וקיבלתם את כל תנאי השימוש בכלל ואת הכללים הבאים בפרט:
 • אין להוסיף את אותו דוכן ו/או את אותו יריד פעמיים.
 • אין להוסיף עסק שאינו דוכן פעיל. דוכן פעיל הוא דוכן אשר השתתף ביריד בחצי השנה האחרונה. במקרה של ספק נתנה את המשך הפרסום בהמצאת הוכחות ע"י בעל העסק על היות הדוכן - דוכן פעיל.
 • אין להוסיף יריד שאינו נדרש לדוכנים.
כל ניסיון לעבור על הנ"ל ולנצל לרעה את הבמה שניתנה לכם, בין אם בשימוש רגיל במערכת ו/או תוך שימוש באמצעים עוקפים, כגון:  שימוש בשמות משתמשים שונים, מספרי טלפון שונים או כתובות אימייל שונות יגרור הרחקה מהאינדקס, קרי - מחיקת כל המשתמשים הקשורים לדבר העבירה, מחיקת כל פרסומיהם (דוכנים ו/או ירידים) ומחיקת כתובת האימייל שלהם מרשימת התפוצה של האתר.
רישום מחדש של מי שהורחק יעשה רק לאחר אישור מפורש בכתב ממנהלי האתר.

שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלכם:
בעצם הרישום לאתר אתם מאשרים כי אתם יודעים שכתובת הדוא"ל שלכם ושמכם מצורפים אוטומטית לרשימת התפוצה של האתר. אנחנו לא מציקים, לא שולחים דואר זבל וכמובן שלא סוחרים בדואר האלקטרוני שלכם ולא מוסרים שום מידע לכל גורם שלישי שאינו קשור לניהול ותפעול האתר. אנחנו דבקים בכלל: "מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך..." והחברים באתר הם חברינו.
אנו שולחים ניוזלטר שבועי המכיל הודעות ועדכונים מהאתר, פרסום של ירידים, פרסום של דוכנים ולעיתים שולחים גם חומר פרסומי ו/או קישורים לאתרי מפרסמים אך איננו אחראים על תכני הפרסום או על טיב השירות/המוצר המוצע ובכל מקרה איננו מעבירים את כתובת הדוא"ל שלכם למפרסמים.
באפשרותכם להסיר את כתובתכם מרשימת התפוצה באמצעות קישור "להסרה" בניוזלטר שנשלח. הסרת הכתובת מרשימת התפוצה אינה מבטלת את הרישום לאתר.

בכל מקרה של ספק, צרו עימנו קשר לפני הרישום לאתר או לפני הוספת הדוכן ו/או היריד שלכם.

— • — • — • — • — • — • — • —

תקנון האתר, תנאי שימוש והצהרת פרטיות

אנו מודים לך (להלן - "המשתמש") על בחירתך להירשם ל"אינדקס דוכנים וירידים" (להלן: "דוכנים")–בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, להגיב במדורי האתר, וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (להלן ביחד - "השירותים").
במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

כללי

השימוש ב"דוכנים" כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. מנהלי "דוכנים" שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, "דוכנים" תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין "דוכנים" לבין כל אדם המשתמש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים ב"דוכנים" ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש ב"דוכנים".
"דוכנים" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים הניתנים, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 בשלב זה מירב המידע ושירותי האתר מסופקים בחינם , הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין שירותים אלו על פי שיקול דעתה הבלעדית. על שירותים בתשלום תינתן הודעה מראש באתר.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך ש"דוכנים" תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה הנהלת האתר רשאית:
 1. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) ל דוכנים מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.
 2. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
 3. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי דוכנים בקשר עם המשתמש לצרכי האתר.
משתמש שנרשם לאתר ו/או לרשומת התפוצה שלו נותן בזאת לדוכנים את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב להנהלת האתר, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.

תכנים שמקורם במשתמשי האתר

ב"דוכנים" מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך – הנהלת האתר מעודדת את חופש הדיבור. יחד עם זאת, על מנת למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית הנהלת האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום.
 בעת שיגור או טעינת תכנים באתר "דוכנים", חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:
 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;  
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;  
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;  
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;  
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;  
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;  
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;  
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;  
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; 
הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים בדוכנים, במשתמשיו, או במי מטעמה.
הנהלת אתר "דוכנים" רשאית לערוך כל תוכן פרסומי שבחרת לפרסם , לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
הנהלת אתר "דוכנים" מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים ב"דוכנים". התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של הנהלת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

תשלום

השימוש ב"דוכנים" ו/או בחלקם של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.

הגבלת אחריות

מובהר בזה, כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לדוכנים, ירידים, אירועים ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למניעת ספק, מובהר כי אין הנהלת האתר אחראית לקיום, ביטול, או שינוי כזה או אחר באירועים המפורסמים באתר ואין ביכולת הנהלת האתר למנוע מקרים שכאלו.

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות (לינקים) ב"דוכנים" על ידי הגולשים לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של "דוכנים", במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
מובהר בזאת, כי למערכת "דוכנים" מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן להנהלת האתר אין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידה של "דוכנים". והיא אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם,תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים.

כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

"דוכנים" אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת.
בשום נסיבות לא תחול על "דוכנים" אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש,.

קניות, מידע מסחרי ופרסומות

"דוכנים" אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם "דוכנים" לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. 
 
כל התחייבות של מפרסם הנובעת מהסכם עמו תבוא בנוסף לתנאי שימוש אלו ובמידה וקיימת סתירה ההסכם עם המפרסם יגבר.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי "דוכנים" כדלקמן:
כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י "דוכנים", ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את "דוכנים" מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:
 1. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
 2. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
כי ישפה את "דוכנים" מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי האתר לצורך קבלת השירותים.  
כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י "דוכנים", בין היתר, מכוח חוזים של "דוכנים" עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.  
כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה על המשתמש בלבד.  

סמכות שיפוט והדין

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בטבריה תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

ניתוק או הפסקה של השירותים

בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי הסעיף לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה, תהיה "דוכנים" רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת מודעת פרסום, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.

פנה אלינו

"דוכנים" מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: support@duchanim.co.il